Afdelingsvedtægter: Motion&Volley

Vedtaget 5/3-2008

For denne afdeling af KSG Idræt gælder hovedforeningens almindelige love, - dog med følgende ændringer:

§ 5
- Afsnit 1 ændres som følger:
Kontingentet der fastsættes af bestyrelsen skal betales forud for 4 måneder på én gang ved
overførsel fra pengeinstitut, alternativt første træningsaften i september hhv. januar. Opkrævning pr. post tillægges gebyr.
Kontingentrestance kan medføre udelukkelse fra træning

§ 7

 •  Afsnit 1 ændres som følger:
  Afdelingens generalforsamling afholdes tidligst primo marts og senest ultimo april, men inden afholdelse af KSG’s ordinære generalforsamling
 • Afsnit 2 ændres som følger:
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når mindst 10 medlemmer til foreningen indsender en skriftlig, motiveret opfordring hertil.
  Bestyrelsen skal i sådant tilfælde senest en måned fra opfordringens modtagelse indvarsle til ekstraordinær generalforsamling.
 • Afsnit 3: gælder ikke KSG Motionsgymnastik og Volley M/K
 • Afsnit 4: Varslingsperioden ændres til 21 dage
 • Afsnit 6 ændres som følgerForslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling må være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen


§9

 • Dagsordenen ændres som følger:
  Pkt 3: Bestyrelsen fremlægger afdelingens regnskab.
  Pkt 4: Udgår: Erstattes som følger:
  I ulige år vælges for 2 år: Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer
  I lige år vælges for 2 år: Næstformand og 2 bestyrelsesmedlemmer
  2 suppleanter vælges for 1 år, kan genvælges
  Pkt 5: Indkomne forslag


§11

 • Ændres som følger:
  Afdelingen ledes af bestyrelsen, som konstituerer sig med kasserer og sekretær og kan til særlige opgaver nedsætte udvalg med deltagelse af medlemmer udenfor bestyrelsen.


§ 12

 • Ændres som følger: 
  Bestyrelsesmøder afholdes ca 4 gange årligt, eller efter behov. Enhver sag skal gøres til genstand for behandling og eventuel beslutning i bestyrelsen, såfremt dette ønskes af et bestyrelsesmedlem. 
  Referat af bestyrelsesmøder skal underskrives. 
  Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede, heraf et af formandskabet.
  Ved afstemning, hvor stemmerne står lige, er formandens subsidiært næstformandens stemme afgørende.

  Afdelingens regnskab indgår som en del af KSG´s totale regnskab, når det er revideret af KSG’s valgte revisorer, og godkendt af afdelingens generalforsamling.

  Arrangementer i klubhuset ( billiard m.m.) samt arrangementer i øvrigt i foreningens navn, skal godkendes af bestyrelsen.

   

§ 14

 • Ændres som følger:
  Beløb som ikke er nødvendige for afdelingens daglige drift, skal på afdelingens vegne henstå i et pengeinstitut.

§ 18

 • Ændres som følger: 
  I tilfælde af afdelingens opløsning, overgår alle aktiver/passiver til KSG Idræt, alternativt KSG Idrætsfond